Cindy Dayan - de Beer


Ausbildung:   

 1. .2004-2008: Studium Logopädie (DIplom und

 2. .Bachelor, Universität Fribourg)


Weiterbildung und Zertifikate:

 1. .LSVT- Zertifikat (2010)

 2. .

 3. .F.O.T.T. Basiskurs (2009)

 4. .

 5. .BLS-Kurs (basic life support), Rotes Kreuz (2008)

 6. .

 7. .Verschiedene Weiterbildungen


Arbeitserfahrung:

 1. .seit 05.2009: LogoCenter, Zürich, Privatpraxis,

 2. .Logopädin

 3. .

 4. .seit 05.2009: Kantonsspital Baden, Logopädin

 5. .

 6. .07.2009-09.2010: Zuger Kantonsspital, Logopädin

 7. .

 8. .04.2008-05.2009: Casa di cura del Policlinico,

 9. .Clinica Dezza, Milano, Logopädin

 10. .

 11. .2006-2008: LernCenter, Zürich, Logopädin

LogoCenter

Klosbachstr. 106

8032 Zürich


 1. T.076 225 40 62


info@logocenter.ch